GRATIS

VERZENDING

Plaatst u een bestelling van 50,- of meer? Dan is de verzending gratis!

KOM OOK LANGS

IN ONZE WINKEL


Maandag t/m vrijdag:
09.00 tot 18.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 17.00

Algemene voorwaarden

Koopverfonline.nl is een onderdeel van Bijvoet Verf en Wand, aangesloten bij Detail Management Groep (DMG).

Leusden, donderdag 17 november 2011

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE FRANCHISENEMERS VAN DETAILMANAGEMENT GROEP CULEMBORG B.V.

Franchisenemer van DMG is in deze voorwaarden de DMG-winkelier,

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties verricht door de DMG-winkelier.

Andersluidende voorwaarden dan wel andere voorwaarden dan degene die in verband met de aanbiedingen, leveranties en prestaties of in deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld, maken slechts deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk SCHRIFTELIJK overeenkomen.

Offerte en prijzen
2. Alle offertes of aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van de offerte. De DMG-winkelier behoudt zich het recht voor om bij de oplevering en/of uitvoering af te wijken van de offerte, indien en voor zover het ondergeschikte afwijkingen betreft, een en ander zonder dat de afnemer gerechtigd is tot annulering van de overeenkomst, tot prijswijziging of schadevergoeding.

3. De offerte is gebaseerd op de prijzen, kosten en tarieven geldend op de dag van uitbrenging. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de datum van oplevering of uitvoering enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, dan is de afnemer gerechtigd tot annulering van de overeenkomst.

4. De DMG-winkelier behoudt zich het recht voor het auteursrecht op en de eigendom van bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen.

5. In geval van aantoonbare fouten of onduidelijkheden in de omschrijving of opgaven in offertes, catalogi, prijslijsten en/of orderbevestigingen komt, ook na acceptatie van enige aanbieding of plaatsing van enige order op grond daarvan door afnemer, geen overeenkomst tot stand. Ook niet indien de fout aan de afnemer niet kenbaar is of kan zijn.

Oplevering
6. De door de DMG-winkelier vermelde levertijd geldt steeds ‘bij benadering’. De DMG-winkelier verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar hij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand is de DMG-winkelier niet tot enige vergoeding verplicht nog heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden of schadevergoeding te vorderen. Een levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de oplevering of uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de DMG-winkelier.

7. Leveringen van de goederen en/ of uitvoering van de prestaties geschiedt op de overeengekomen plaats op een door de DMG-winkelier te bepalen wijze. De afnemer draagt er zorg voor, dat:

a. de plaats waar het (de) werkstuk(ken) en/ of materialen opgeborgen moeten worden of de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, op welke wijze ook, niet plaats zal behoeven te vinden;

b. de toegang tot terrein of woonhuis of bedrijfsruimte waar de aflevering moet geschieden onbelemmerd is en voorts alle medewerking wordt verleend om een vlotte afwikkeling mogelijk te doen zijn;

c. indien takel, lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de afnemer, tenzij de schuld van de DMG-winkelier komt vast te staan;

d. ondervloeren vrij zijn van kalk, cement en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;

e. in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor voldoende elektriciteit, licht, verwarming, water en ventilatie gezorgd is.

Betaling
8. Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen contante betaling. Indien overeengekomen is dat een factuur wordt gezonden, dient een betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De wederpartij kan zich niet beroepen op verrekening. Na het verstrijken van deze termijn staat het de DMG-winkelier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gefactureerde bedragen rentedragend ingaande 14 dagen na factuurdatum, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,- alles exclusief omzetbelasting.

9. Aanneming van werk. Bij overeenkomsten tot aanneming van werk geldt als betalingsconditie: bij het geven van de opdracht 33% van de overeengekomen som, bij de oplevering en/ of uitvoering 67%, tenzij de offerte anders wordt vermeld. Ingeval van nalatigheid bij de betaling geldt het sub 7 bepaalde dienovereenkomstig, met dien verstande, dat het totaal verschuldigde bedrag terstond opeisbaar wordt, indien de afnemer in gebreke blijft een vervallen termijn op tijd te betalen.

Reclame
10. Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van de geleverde goederen, materialen of van uitvoering van het werk, kunnen door de afnemer bij de DMG-winkelier slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, materialen of oplevering van het werk, indien het gebrek uiterlijk zichtbaar is en bij verborgen gebreken binnen 14 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame moet een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten.

11. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde goederen, materialen of het uitgevoerde werk sluit elke reclame uit. Aan verkleuring van hout, textiel of vezelstoffen, welke uit technisch oogpunt gezien niet te voorkomen is of welke volgens handelsusance algemeen wordt toegelaten en aan ondergeschikte afwijkingen van andere aard kan de afnemer geen recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.

12. Indien de afnemer met inachtneming van het bovenstaande gereclameerd heeft en de reclame terecht is, is de DMG-winkelier uitsluitend gehouden de goederen, materialen of het uitgevoerde werk, waarop de reclame betrekking heeft, voor rekening van de DMG-winkelier te vervangen of herstellen.

13. Reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer slechts op, indien de reclame terecht is, met dien verstande dat deze opschorting alleen geldt:

a. tot het bedrag, dat aan afnemer voor de goederen, materialen of het uitgevoerd werk, waarop de reclame betrekking heeft, in rekening is gebracht, en

b. gedurende de periode tussen de datum, waarop de schriftelijke gemotiveerde reclame bij de DMG-winkelier is ingediend en de datum van vervanging of herstel van de betreffende goederen, materialen of het uitgevoerde werk.

Extra kosten, meer- en/ of minderwerk
14. Kosten ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, alsmede de kosten voortvloeiend uit een of meer van de omstandigheden opgesomd sub6 onder a t/m e, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meer- en of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties welke niet in de offerte zijn begrepen en door de afnemer worden verlangd, in het bijzonder het meer dan eenmaal bijsnijden of bijspannen van vloerbedekking, reparatie aan ondervloeren, reparatie aan muren indien tijdens montage-, ophang-, behang- en schilderwerk vooraf niet te constateren gebreken aan het licht treden. Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd.

Overmacht. Onuitvoerbaarheid van het werk

15. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid buiten toedoen van de DMG-winkelier, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Ingeval van overmacht zal de afnemer de DMG-winkelier nog gedurende één maand na datum van oplevering of uitvoering de gelegenheid geven zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de afnemer gerechtigd is tot annulering van de overeenkomst of tot schadevergoeding. Indien de overmachttoestand aanhoudt en uitvoering van de overeenkomst ook na deze maand niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te annuleren. Zij dienen in dat geval de andere partij schriftelijk hiervan in kennis te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding verplicht, terwijl evenmin de andere partij tot schadevergoeding is gehouden.

16. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat dit ten gevolge van omstandigheden, welke de DMG-winkelier ten tijde van de offerte niet kende en niet behoefde te kennen of door overmacht onuitvoerbaar is, dan is de DMG-winkelier gerechtigd de afnemer voor te stellen om hetzij de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, in welk geval de afnemer aan de DMG-winkelier een volledige vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden verschuldigd is.

Eigendomsvoorbehoud
17. Zolang de afnemer geen volledige betaling ter zake van de overeenkomst aan de DMG-winkelier heeft verricht, blijven de goederen en/ of materialen eigendom van de DMG-winkelier. De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt is de DMG-winkelier na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van de DMG-winkelier op vergoeding van kosten, schaden en interesses.

Aansprakelijkheid

18. De DMG-winkelier is bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.

De DMG-winkelier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging- vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijfs)schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of leidinggevend personeel van de DMG-winkelier.